Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 05.05.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.07.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie MOSiR Mława nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa MOSiR Mława posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 •  na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mosir@mosir.mlawa.pl . Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/655-15-71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Adres: ul. Kopernika 38, 06-500 Mława

E-mail: pjankowski@mosir.mlawa.pl

Telefon: 23 655 15 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek krytej pływalni:

 1.  Parking przed pływalnią pokryty jest kostką brukową i nie posiada progów zwalniających.
 2.  Na parkingu wytyczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 3.  Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem;
 4.  Do budynku pływalni można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 5.  Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 6.  Na terenie pływalni znajduje się winda osobowo- towarowa umożliwiająca wjazd na piętro budynku (potrzebę skorzystania z windy należy zgłosić personelowi pływalni).
 7.  Na terenie pływalni znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 8.  Przejście z przebieralni dla niepełnosprawnych na halę basenową prowadzi przez bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg.
 9.  Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się podnośnik dla niepełnosprawnych.
 10.  Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych

Budynek siłownia- fitness:

 1.  Parking przed siłownią pokryty jest kostką brukową i nie posiada progów zwalniających.
 2.  Na parkingu wytyczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 3.  Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik;
 4.  Do budynku siłowni- fitness można się dostać łagodnym podjazdem pozbawionym progów.
 5.  Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

W MOSiR Mława nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

pływalnia
Aktualnie na basenie przebywa
XX osób